ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP PARTICULIEREN

 

U kan op onze Oldtimerolie.be webshop terecht om online motor- en versnellingsbakolie voor oldtimer en youngtimer voertuigen te bestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en nemen uw rechten dan ook zeer ernstig op. De algemene verkoopsvoorwaarden hieronder maken u duidelijk wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot de Oldtimerolie.be webshop, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

1. Algemeen
1.1.     Deze algemene voorwaarden worden gesloten tussen, enerzijds, Oldtimerolie.be / Edwin Smeets, handelaar gevestigd te 3630 Maasmechelen, Eisdenweg 96, en gekend onder het ondernemingsnummer BE(0)834.073.504 (telefoon 0032(0)498.54.61.35 – e-mail [email protected]) (hierna “Oldtimerolie.be”’ genoemd) met als activiteit de handel in motor- en versnellingsbakoliën en, anderzijds, door eenieder die een aankoop wenst te verrichten (hierna “Klant” genoemd) (Oldtimerolie.be en Klant worden hierna gezamenlijk “Partijen” genoemd) van motor- en versnellingsbakoliën (hierna “Producten” genoemd) via de verkoopsite www.Oldtimerolie.be (hierna “Site” genoemd).
1.2.     Deze eShop levert uitsluitend in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen verwijst Oldtimerolie.be de Klant graag naar de betreffende landenkeuzepagina op www.Oldtimerolie.be. De Klant dient het land te selecteren waar hij zich bevindt.
1.3.     Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor natuurlijke personen en niet-handelaars. De Klant die een aankoop wenst te verrichten bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 11 onverkort van kracht blijven.
1.4.     Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt beheerst, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de Site. Als een regel ontbreekt, gelden de wettelijke voorschriften voor “verkoop op afstand”, zoals bepaald door de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

2. Voorwerp
2.1.    Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop van motor- en versnellingsbakoliën door Oldtimerolie.be op het grondgebied België of Nederland. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoop modaliteiten tussen Oldtimerolie.be en de Klant te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering en bepalen derhalve de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.
2.2.    De verkoopovereenkomst heeft in geen geval betrekking op een advies van Oldtimerolie.be met betrekking tot bestelde goederen. Als Oldtimerolie.be advies verstrekt aan de Klant met betrekking tot aard of type van motor- en versnellingsbakolie, dan gebeurt dat aan de hand van richtlijnen die door de constructeur van het voertuig of van de motor werden meegedeeld, en waarvan de Klant tegen overeen te komen voorwaarden inzage kan krijgen. Artikel 12 is van toepassing.

3. Bestelling
3.1.     De Klant heeft de mogelijkheid om online te bestellen via bestelnummers vermeld op de Site.
3.2.     Elke Klant die nog niet ingeschreven is, dient de inschrijvingsprocedure vermeld op de Site te volgen waardoor hij/zij vervolgens ingeschreven is.
3.3.     In ieder geval dient de Klant ten minste de volgende informatie, waarvan hij/zij de correctheid en authenticiteit waarborgt, mede te delen: – identificatie van de Klant; – geselecteerde Producten aan de hand van hun bestelnummers op de Site (de Klant dient deze na te kijken alvorens de bestelling te bevestigen); – het gewenste aantal Producten; – alle nodige informatie voor de levering, zie rubriek “Levering”; – de gekozen betalingswijze;
3.4.     De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Die bekrachtiging van de Klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de Site. Daarenboven veronderstelt elke bestelling de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product.
3.5.     Oldtimerolie.be bevestigt de bestelling automatisch per e-mail aan de Klant op het door de Klant meegedeelde e-mailadres, onder voorbehoud van een correct ingegeven e-mailadres. De bevestigingsmail bevat een samenvatting van de bestelling en een link naar deze Algemene voorwaarden. Oldtimerolie.be kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval van belangrijke bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden. Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies/beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervan wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (10 dagen nadat u de bestelling geplaatst hebt). Oldtimerolie.be houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar [email protected].
3.6.     Oldtimerolie.be verbindt zich ertoe de op de Site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Indien het Product of de Producten definitief niet meer beschikbaar zouden zijn, verbindt Oldtimerolie.be zich ertoe de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen per e-mail. Deze e-mail houdt een annulatie van de bestelling in, zonder dat hieraan enig recht of gevolg ontleend kan worden door de Klant.

4. Annuleren bestelling
Indien de klant zijn bestelling wenst te annuleren of te veranderen dient hij hiervoor contact op te nemen met de klantendienst van Oldtimerolie.be op bovenvermelde contactgegevens met vermelding van het bestelnummer. Een annulatie of verandering zal door Oldtimerolie.be enkel toegestaan worden, indien dit materieel nog mogelijk is.

5. Levering
5.1.     Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.2.     Oldtimerolie.be zal de bestellingen met spoed doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na verzending van de orderbevestiging uitvoeren, tenzij een kortere of langere leveringstermijn schriftelijk is overeengekomen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 10 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
5.3.     Aan de leveringsplicht van Oldtimerolie.be zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Oldtimerolie.be geleverde za(a)k(en) een keer aan u zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, welke tevens kan inhouden de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
5.4.     Risico en transport
Het risico tijdens transport is voor rekening van Oldtimerolie.be. Dit risico gaat op de Klant over, op het moment van aflevering.
5.5.     Alle op de site genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde leveringstermijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
5.6.     De verzendingskosten worden aan de Klant meegedeeld samen met de prijs van de bestelde goederen. De aanvaarding van de prijs houdt de aanvaarding van de leveringskosten in.
5.7.     Oldtimerolie.be levert alleen in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen verwijst Oldtimerolie.be graag naar de internationale site, www.Oldtimerolie.be.

6. Prijzen – Promotiecodes
6.1.    Alle prijzen op de Site zijn inclusief 21% BTW, en worden gefactureerd volgens het tarief van toepassing voor de Producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de Klant. De transportkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen. Partijen aanvaarden dat Oldtimerolie.be transportkosten aanrekent per bestelling (zie 5.6.)
6.2.    Oldtimerolie.be heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de Site aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de Producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, transportkosten, enz. De prijs die van toepassing is op de bestelling, is de prijs aangegeven op de Site op de datum waarop de bestelling van de Klant verwerkt wordt.
6.3.    Promotiecodes zijn geldig op online bestellingen via de Site. De kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen.

7. Betaling
7.1.    U kan online betalen via directe bankoverschrijving.
Online betalen bij Oldtimerolie.be is 100% veilig. Voor alle online betalingen werkt Oldtimerolie.be samen met Multisafepay. U kunt uw betalingsgegevens bij de bestelling invoeren, maar wij zullen uw kaart pas debiteren wanneer wij de bestelde producten naar u opsturen.
7.2.    Niet betaling op de vervaldag van enig bedrag verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst tussen Oldtimerolie.be en de Klant heeft tot gevolg dat het betreffende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling wordt verhoogd met een conventionele verwijlintrest van 18% per jaar, vanaf de vervaldag tot de dag van integrale betaling.
Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 150 EUR, van het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van Oldtimerolie.be op recuperatie en/of betaling van eventuele gerechts- en/of invorderingskosten.
7.3.    Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee.

8. Retourrecht/Herroepingsrecht
8.1.    Overeenkomstig de Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument kan de Klant binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product Oldtimerolie.be informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen ongeopend en onbeschadigd te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (3 werkdagen).
U kunt ons laten weten dat u van de verkoop afziet via [email protected] door het Herroepingsformulier naar ons terug te sturen. Daarna dient de Klant op diens eigen kosten de goederen met een kopie van de factuur, terug te sturen naar het volgende adres:
Oldtimerolie.be, Eisdenweg 96 te 3630 Maasmechelen.
8.2.    Om Oldtimerolie.be in staat te stellen de eventuele terugbetaling uit te voeren, dient de Klant ook zijn rekeningnummer mee te delen. Bij ontvangst van de retour maken maakt Oldtimerolie.be een kredietnota op en wordt het reeds betaalde bedrag zo snel mogelijk teruggestort. Oldtimerolie.be kan een retour echter weigeren wanneer het product reeds geopend werd of wanneer het product door de klant beschadigd werd.
8.3.    Mocht de klant een product ontvangen dat hij niet besteld heeft of een beschadigd product, dan dient hij Oldtimerolie.be hiervan op dezelfde manier op de hoogte te brengen en het product op dezelfde manier terug te sturen. In dit geval zal Oldtimerolie.be ook de transportkosten, voor verzending via gewone post, terugbetalen.

9. Verhaal
9.1.    Oldtimerolie.be waarborgt haar Producten overeenkomstig de Belgische Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen, gedurende 24 maanden vanaf de levering voor gebreken aan overeenstemming.
9.2.    De Klant verbindt zich ertoe om binnen de twee maanden nadat hij/zij een gebrek aan overeenstemming aan de Producten heeft vastgesteld, Oldtimerolie.be hiervan op de hoogte te brengen per aangetekend schrijven met vermelding van het bestelnummer.
9.3.    Partijen aanvaarden dat wanneer het gebrek zich manifesteert meer dan 6 maanden na de levering ervan, de Klant dient te bewijzen dat dit gebrek reeds op het tijdstip van de levering bestond.
De waarborg beperkt zich tot de kosteloze vervanging (kosten loon, materiaal en verzending), binnen een redelijke termijn. Oldtimerolie.be behoudt zich het recht voor niet tot vervanging over te gaan indien deze vervanging onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou zijn. Onder buiten verhouding zijn wordt begrepen dat de kosten voor Oldtimerolie.be, vergeleken met een alternatieve vorm van genoegdoening, onredelijk zouden zijn gelet op: – de waarde van de bestelling zonder het gebrek aan overeenstemming; – de ernst van het gebrek aan overeenstemming; – de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de Klant.
9.4.    Een passende prijsvermindering of ontbinding van de koop kan enkel indien de Klant geen aanspraak kan maken op de herstelling of vervanging of indien Oldtimerolie.be de herstelling, vervanging niet heeft verricht binnen een redelijke termijn. Partijen aanvaarden dat de Klant in geen enkel geval aanspraak kan maken op de ontbinding van de koopovereenkomst indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.
9.5.    Alle verhalen vervallen indien blijkt dat de Producten op verkeerde wijze werden aangewend, de richtlijnen en handleiding van Oldtimerolie.be niet werden gevolgd of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van Oldtimerolie.be.

10. Klachten facturatie
10.1.    Partijen aanvaarden dat klachten betreffende facturatie en/of andere verschuldigde bedragen slechts in aanmerking kunnen worden genomen voor zover zij per aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na de vervaldag van het betreffende bedrag worden overgemaakt aan Oldtimerolie.be en voor zover zij zeer gedetailleerd en precies worden omschreven.
10.2.    Het indienen van een klacht ontheft de Klant evenwel niet van zijn betalingsverplichtingen. Voor andere klachten kunt u steeds terecht op [email protected]. Voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen heeft de Europese Unie een online platform (“ODR-platform”) opgericht waartoe u zich kunt wenden. U kunt het platform onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/ vinden.

11. Eigendomsvoorbehoud
Oldtimerolie.be behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde Producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Oldtimerolie.be geleverde of nog te leveren Producten alsmede van eventuele vorderingen dewelke Oldtimerolie.be heeft of zal verrichten in het kader van de levering van Producten, alsmede van eventuele vorderingen dewelke Oldtimerolie.be zou hebben op de Klant wegens een tekortkoming in de nakoming van de algemene voorwaarden, inclusief de verwerkings- en beheerskosten.

12. Aansprakelijkheid
12.1.    Oldtimerolie.be draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele middellijke of onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d. De aansprakelijkheid van Oldtimerolie.be is in elk geval beperkt tot de waarde van het product, ongeacht de rechtsgrond waarop Oldtimerolie.be aansprakelijk wordt geacht
12.2.    Oldtimerolie.be heeft m.b.t. de toegang tot de Site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
12.3.    Oldtimerolie.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.
12.4.    De Klant erkent en aanvaardt dat OltimerOlie in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de schadelijke gevolgen van een advies (artikel 2.2.) indien dit advies overeenstemt met de richtlijnen van de constructeur van een voertuig of een motor.

13. Bescherming van privacy
13.1.    Oldtimerolie.be is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant. Deze gegevens zullen door Oldtimerolie.be verwerkt worden met als enige doel het intern gebruik ervan voor marketingdoeleinden.
13.2.    Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de Klant ten allen tijde het recht om zijn gegevens kosteloos in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de Klant niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan de Klant contact opnemen met de klantendienst van Oldtimerolie.be op bovenvermelde contactgegevens.

14. Intellectuele eigendom
14.1.    Alle onderdelen van de site van Oldtimerolie.be, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Oldtimerolie.be.
14.2.    Klanten die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van Oldtimerolie.be, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan Oldtimerolie.be. Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van Oldtimerolie.be door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van Oldtimerolie.be.

15. Algemeen
15.1.    Deze voorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst, behoorlijk ondertekend door Oldtimerolie.be en de Klant.
15.2.    De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.
15.3.    De Klant erkent dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.
15.4.    De Klant verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan Oldtimerolie.be mee te delen.
15.5.    Het contract tussen Oldtimerolie.be en de Klant is gesloten in de taal van de site.
15.6.    Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement van de zetel/hoofdvestiging van Oldtimerolie.be. Dit artikel is eveneens van toepassing voor bestellingen vanuit Nederland en de daarop volgende levering in Nederland met dien verstande dat indien, in voorkomend geval, indien het Nederlands recht dwingende bepalingen zou opleggen, waarvan door de Partijen niet zou mogen afgeweken worden, die dwingende bepalingen worden toegepast.