Privacyverklaring

1. Begripsomschrijving

In deze privacyverklaring wordt bedoeld met:

Oldtimerolie.be: Oldtimerolie.be Edwin Smeets, Eisdenweg 96, 3630 Maasmechelen. Ondernemingsnummer BE 0834.073.504

Betrokkene: De natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die Gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Oldtimerolie.be respecteert de privacy van haar cliënten en alle gebruikers van haar website, en draagt daarbij de meeste zorg voor de persoonsgegevens die ons werden verstrekt die steeds vertrouwelijk worden behandeld.

Wanneer u Oldtimerolie.be opdracht geeft tot het leveren van klassieke minerale oliën en aanverwante producten, wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de administratie, op papier en/of digitaal, en ze worden gebruikt om de opgedragen diensten te verrichten.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens door Oldtimerolie.be verzameld en verwerkt worden, zoals in deze privacyverklaring wordt aangegeven.

3. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Oldtimerolie.be verzamelt uitsluitend persoonsgegevens met het oog op de correcte en volledige uitvoering van haar contractuele verbintenissen; die verbintenissen hebben betrekking op de betalingen van de aangekochte producten, het leveren van klassieke minerale oliën en aanverwante artikelen en het registreren van haar leveranciers.

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Oldtimerolie.be. Uw persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden, tenzij u ons daartoe toestemming geeft of heeft gegeven gelet op de aard of omvang van de aan ons gegeven opdracht of indien wij daartoe verplicht worden op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

U kan op ieder ogenblik uw toestemming intrekken. U kan ook vragen om bepaalde gegevens niet te delen. Oldtimerolie.be doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Oldtimerolie.be houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679)

4. Soorten persoonsgegevens die worden verzameld

De persoonsgegevens die in het kader van het voormelde worden bewaard, betreffen:

 • namen en voornamen
 • woonplaats
 • contactgegevens (telefoonnummer, e‐mailadres/ip adres)
 • merk en type geleverde oliën of aanverwante producten

5. Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens zijn in principe enkel toegankelijk voor Oldtimerolie.be. Indien uitzonderlijk, zoals bij onderhoud of installatie van informatica, derden toegang wordt verleend tot de bestanden van Oldtimerolie.be, dan zal  Oldtimerolie.be toezicht houden op werkzaamheden van de bedoelde derden zodanig dat toegang tot de persoonsgegevens verhinderd wordt.

De gegevens worden door Oldtimerolie.be niet verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Rechten van de betrokkene

Oldtimerolie.be garandeert alle rechten van de betrokkene in het kader van de AVG. Iedere betrokkene zal in principe te allen tijde kosteloos die rechten kunnen uitoefenen, met dien verstande dat Oldtimerolie.be zich kan beroepen op een recht om geen gevolg te geven aan een verzoek van de betrokkene indien de AVG daarin voorziet en  Oldtimerolie.be het bewijs levert van de voorwaarden en modaliteiten die de AVG voor zulke uitzonderingen voorziet.

In het bijzonder heeft iedere betrokkene:

 • recht op inzage
 • recht op rectificatie
 • recht op wissing
 • recht op beperking van de verwerking
 • rechtop bezwaar
 • rechtop gegevensoverdraagbaarheid
 • recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteiten, meer bepaald bij de Commissie voor

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (T: +32 (0)2 274 48 00 of F: +32 (0)2 274 48 35 of [email protected]).

7. Termijn van de bewaring

De door Oldtimerolie.be verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang de persoonsgegevens, resp. de bewaring ervan, nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de contractuele verbintenissen van Oldtimerolie.be.

Die termijn wordt verlengd met de termijn waarbinnen Oldtimerolie.be kan gehouden worden om zich, in of buiten rechte, te verantwoorden voor de uitvoering van haar verbintenissen.

8. Vragen of bezwaren

Oldtimerolie.be zal alles in het werk stellen om alle persoonsgegevens van alle betrokkenen te beschermen en deze slechts te verwerken in overeenstemming met alle geldende wetgeving.

Met vragen of bezwaren of om uw rechten te doen gelden, kunt u Oldtimerolie.be bereiken via:

T:+32 (0)89 79 20 03
M:+32 (0)498 54 61 35
[email protected]

Cookies

Wat zijn cookies?

Tijdens het surfen naar websites worden cookies in de vorm van tekstbestandjes op de harde schijf van het toestel van de bezoeker geplaatst. Bij een volgend bezoek aan dezelfde website kunnen deze gegevens opnieuw opgevraagd worden.

Waarom worden cookies gebruikt?

Cookies zijn nodig om gebruik te kunnen maken van bepaalde technologieën. Ze dienen onder andere om specifieke gebruikersvoorkeuren te bewaren. Deze cookies zorgen voor een groter gebruiksgemak. Gebruikers binnen bepaalde delen van de Europese unie moeten expliciet hun goedkeuring geven voor het plaatsen en uitlezen van cookies. Deze privacy & cookie policy geeft informatie over de gebruikte cookies en hun doel.

Welke soorten cookies zijn er?

Er bestaan verschillende soorten cookies. Er kan een onderscheid gemaakt worden in functionaliteit, oorsprong en bewaartermijn van deze cookies. Cookies kunnen opgedeeld worden in drie belangrijke categorieën cookies, namelijk de functionele en niet-functionele cookies en de aanvullende cookies.

Cookies aanvaarden/weigeren

Bij een eerste bezoek aan onze website wordt gevraagd om de cookies al dan niet te accepteren.
Het niet aanvaarden van cookies kan mogelijk tot gevolg hebben dat de website of delen ervan niet naar behoren functioneren.

WordPress

 

Cookie Beschrijving
comment_author_aede7f58e3960fd4c1db6e4a7f4c4561 Deze cookie word alleen gebruikt als een ‘anonieme’ gebruiker een reactie achterlaat – WP plaatst vervolgens uw naam, uw e-mailadres en voorkeur voor abonneren in drie afzonderlijke cookies. Ze moeten alleen de details opslaan.
comment_author_email_

comment_author_url

Hetzelfde doeleinde als comment_author_
wordpress_test_cookie WordPress stelt deze cookie in wanneer u naar de inlogpagina navigeert. De cookie wordt gebruikt om te controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan of te weigeren.
wordpress_sec_ Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site.
wordpress_logged_in_ Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site.
wordpress_xxxxx WordPress gebruikt deze cookies om uw authenticatiegegevens op te slaan en hun gebruik is beperkt tot het gedeelte van de beheerdersconsole.
wp-settings-xxxxx,

wp-settings-time-xxxx

WordPress gebruikt deze cookie om uw weergave van de beheerinterface en mogelijk ook de hoofdsite-interface aan te passen.
Woocommerce

 

Cookie Beschrijving
woocommerce_items_in_cart
Registreert of er items zijn in het WooCommerce-winkelwagentje
woocommerce_cart_hash Slaat een gecodeerde reeks op die de inhoud van het WooCommerce-winkelwagentje vertegenwoordigt
wp_woocommerce_session_bb6cfcd0299a59b25c820e22eb5cbe0b De cookie bevat informatie die de vervaltijd van de klant en de sessie identificeert.
wc_fragments Niet geclassificeerd
woocommerce_recently_viewed Bevat een array van maximaal 15 recent bekeken producten.
Google

 

Cookie Beschrijving
AID Deze cookies linken je activiteiten op andere apparaten waarop je eerder bent ingelogd op je Google-account. Op basis hiervan worden de advertenties die je op je apparaten te zien krijgt gecoördineerd en worden conversie gebeurtenissen gemeten.
TAID “” “”

DoubleClick

Cookie Beschrijving
id Worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website.
IDE “” “”

Google Analytics

Cookie Beschrijving
__utma Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmb Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmc Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmz Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
PREF Gebruikt om gebruikers voorrang te bewaren, zoals gekozen taal of andere aanpassingen.
SID’ of ‘HSID’
Beschermd gebruikers data tegen ongeauthorizeerde toegang.
_gid Synch met de Google Analytics _gid cookie, deze bewaart per pagina een uniek, anoniem nummer op domein T-Mobile om de user journey te herkennen in Google Analytics

Google Maps

Cookie Beschrijving
NID Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie getoond.
PREF Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie getoond.
SNID Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie getoond.